A különböző családtámogatási formák ismertsége és támogatottsága

A júliusi omnibusz kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadók hogyan vélekednek a családi otthonteremtési kedvezményről (CSOK), a falusi CSOK-ról, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásáról, illetve a csecsemőgondozási díj (CSED) összegének emelkedéséről. A kutatásunk 1000 fős mintája a 18-64 éves, tehát gazdaságilag értelemben aktív online népességre vonatkozóan reprezentatív kor, nem, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint.  

A felsorolt családtámogatási intézkedések közül ismertségben toronymagasan nyert a CSOK, ezt követik az autóvásárlási támogatás, a falusi CSOK és végül a CSED-et érintő változások. Az utóbbi intézkedés ismertsége nem éri el az 50%-ot, azonban ez az az intézkedés, amely a legmagasabb elfogadottságban részül. Majdnem minden intézkedésre igaz az, hogy a legkevésbé a 30 év alattiak értenek vele egyet, míg a leginkább a 45 év felettiek, azaz pont azok, akiket ez a legkevésbé érint. A CSED összegének növekedése az az egyetlen intézkedés, amelyet konszenzusosan, mind a kormánypártiak, mind pedig az ellenzékiek támogatnak. A többi intézkedésnél az a jellemző, hogy azokat leginkább a Fidesz-KDNP szavazók támogatják, míg az Ellenzéki összefogásra szavazók támogatottságának aránya nem éri el az 50%-t sem. 

 

Családi otthonteremtési kedvezmény 

A CSOK az állami költségvetésből származó olyan vissza nem térítendő támogatás, amely célja az, hogy a gyermeket nevelő, illetve gyermeket vállaló családok megfelelő otthonának biztosítását elősegítése. Míg a falusi CSOK használt lakás vagy ház, tanya vagy birtokközpont vásárlására és ezek korszerűsítésére és bővítésére igényelhető, azokon a településeken, ahol a lakosságszám kevesebb, mint 5 000 fő, továbbá 2003 és 2018 között csökkent a lakosok száma. 

A CSOK intézkedés ismertsége (83%) jóval magasabb, mint a falusi CSOK intézkedésé (64%). Megvizsgáltuk, hogy kik a legtájékozottabbak és kik azok, akik a legkevésbé. Az eredmények azt mutatják, hogy a CSOK ismertsége az életkor növekedésével párhuzamosan növekszik, ami azt jelenti, hogy a 18-24 éves korosztály kicsivel több, mint kétharmada, míg az 55-64 éves korosztály több mint 90%-a hallott már róla. Ehhez hasonlóan a falusi CSOK esetében is az a jellemzőbb, hogy a 30 év felettiek körében ismertebb az intézkedés 

Mindkét otthonteremtési támogatásnál elmondható, hogy a településméret növekedésével együtt csökken az intézkedés ismertsége. Ez azt jelenti, hogy a CSOK-ot a faluban vagy községben lakók közel 90%-a ismeri, míg a városban vagy fővárosban lakók közötti ismeretsége valamivel kevesebb, de így is kiemelkedően magas, körülbelül 80%-os. Érdekes, hogy a falusi CSOK-t a faluban vagy községben lakók kevésbé ismerik (73%), mint a „hagyományos” CSOK-ot (88%), annak ellenére, hogy ők tekinthetők az intézkedés célközönségének.  

A legtájékozottabbak a nyugdíjasok, ők azok, akik leginkább ismerik az intézkedéseket (CSOK: 93%, falusi CSOK: 83%), míg a legkevésbé tájékozottak a munkanélküliek, az egyéb eltartottak és a tanulók. A támogatás célközönsége a családok, így nem meglepő, hogy a CSOK-ot elsősorban a párok gyermekkel vagy gyermek nélküliek ismerik, ugyancsak kiemelkedően magas az ismertsége azon egyedülállók között, akik gyermekkel élnek együtt egy háztartásban. Ehhez hasonlóan, a falusi CSOK-ot leginkább azon párok ismerik, akik gyermekkel élnek együtt, azonban ismertségének aránya jelentősen lemarad a „hagyományos” CSOK-tól. 

Érdekelt minket, hogy azok, akik hallottak már ezekről az intézkedésekről, mennyire értenek velük egyet. Összességében elmondható, hogy a CSOK-kal a válaszadók 56%-a, míg a falusi CSOK-kal – valamivel kisebb részük – a megkérdezettek 49%-a ért egyet. Mindkét intézkedéssel a legkevésbé a 25-34 éves korosztály ért egyet, ez azt jelenti, hogy náluk a támogatók aránya egyik esetben sem éri el az 50%-ot. Ehhez képest a legjobban a 45 évnél idősebbek támogatják ezt, pont azok, akiket várhatóan a legkevésbé érint ez a kedvezmény. A CSOK-kal való egyetértés a településméret csökkenésével párhuzamosan növekszik, ami azt jelenti, hogy leginkább a falun vagy községben lakók támogatják ezt, míg legkevésbé a fővárosban élők, de kiemelendő, hogy utóbbiak körében is meghaladja az 50%-t a támogatottság mértéke. A háztartás anyagi helyzetének csökkenésével párhuzamosan csökken mindkét intézkedés támogatottsága. Az iskolai végzettséget tekintve a CSOK-kal legkevésbé a felsőfokú végzettségűek, míg leginkább a 8 általánossal rendelkezők értenek egyet. Ezzel ellentétben a falusi CSOK-kal legkevésbé a 8 általánossal rendelkezők, míg leginkább a felsőfokú végzettséggel rendelkezők értenek egyet.  

A válaszadóinkat megkérdeztük arról is, hogy ha most vasárnap lenne az országgyűlési választás, melyik pártra szavaznának (függetlenül attól, hogy lakóhelyükön jelen van-e az adott párt), és ezen eredményeket is összevetettük az intézkedés támogatottságával. Eredményül azt kaptuk, hogy a CSOK-ot a Fidesz-KDNP-re szavazók 77%-a és a Mi Hazánk Mozgalomra szavazók közel kétharmada támogatja. A legkevésbé az ellenzék támogatja ezt az intézkedést, azon belül is a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra (44%), vagy az Ellenzéki összefogásra szavazók (48%). A falusi CSOK támogatottsága is elsősorban a kormánypárti szavazók körében magas (70%), míg szintén az ellenzékre szavazók körében, azon belül is az egyébre (36%), vagy az Ellenzéki összefogásra szavazók (39%) között alacsony. 

 

Nagycsaládosok autóvásárlási támogatása 

A támogatást a három- vagy több gyermekes családok legalább 7 üléses új személygépkocsi vásárlásához 2,5 millió forint (de legfeljebb a vételár 50%-ának megfelelő) támogatást igényelhetnek a Magyar Államkincstártól. 

A támogatásról a válaszadók 70%-a hallott már, és nekik körülbelül a fele egyet is ért veleAz életkor és az iskolai végzettség növekedésével párhuzamosan növekszik az intézkedés ismertsége, ami azt jelenti, hogy a 18-24 éves korosztálynak jóval kevesebb mint fele, míg az 55-64 éves korosztálynak több mint négyötöde hallott már róla. Hasonló arányok figyelhetők meg a végzettség esetén is, azaz az általános iskolai végzettségűek kevesebb mint fele, míg a felsőfokú végzettségűek több mint 75%-a találkozott már vele. A gazdaságilag aktívak valamivel nagyobb százaléka hallott már erről a támogatásról, de kiemelendő, hogy az inaktívnak számító nyugdíjasok azok, akiknél a legmagasabb az ismeretsége, nekik több mint négyötödük ismeri. Szintén a gyermekes családok a célközönsége az intézkedésnek, így nem meglepő, hogy a gyermekkel rendelkező pároknak több mint négyötöde hallott már az intézkedésről, őket követik azon párok, akiknek nincsen gyermekük (72%). Összefüggés találtunk az anyagi helyzet és az ismertség között is, ami azt jelenti, hogy az anyagi helyzet növekedésével párhuzamosan növekszik az autóvásárlási támogatás ismertsége. 

Az autóvásárlási támogatással a nők valamivel jobban egyetértenek, mint a férfiak. Régiós szinten azt tapasztaltuk, hogy a nyugat-dunántúliak azok, akik a leginkább egyetértenek vele, nekik közel háromötödükre igaz ez az állítás. Ehhez képest az észak-alföldiek körülbelül egynegyede, és a közép-magyarországiak körülbelül egyötöde nem ért egyet ezzel az intézkedéssel. A háztartás jövedelmét figyelembe véve a kedvezményt leginkább azok támogatják, akik kijönnek a keresetükből és alkalmanként félre is tudnak tenni, őket követik azok, akik kijönnek a keresetükből, azonban nem tudnak félretenni, míg legkevésbé azok támogatják, akiknek nélkülözniük kell. 

A Fidesz-KDNP-re szavazók 69%-a ért egyet az autóvásárlási kedvezménnyel, míg ugyanez az egyébre szavazók közel felére igaz. A legkevésbé az Ellenzéki összefogásra szavazók (39%) támogatják ezt, továbbá a Mi Hazánk Mozgalomra, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra és az egyik pártra sem szavazók körében sem haladja meg az 50%-t a támogatottság mértéke. 

 

A korábbi bér 100%-át kitevő csecsemőgondozási díj 

2021 július 1-től a csecsemőgondozási díj (CSED) összege a bruttó fizetés 70 százalékáról annak 100 százalékára emelkedik, azaz az otthon maradt kismamák kedvezőbb anyagi helyzetben gondozhatják az újszülöttet. A CSED a szülési szabadság időtartamára járó támogatási forma, amely minden nőnek jár, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.

A CSED változásáról a válaszadók közel fele halott, és nekik 71%-a ért egyet az intézkedéssel. Az ismertség valamivel magasabb a nők, illetve a gyermekesek körében. Ugyancsak az életkor növekedésével párhuzamosan növekszik azoknak a száma, akik hallottak már erről az intézkedésről. A nyugdíjasok, egyéb inaktív keresők, a GYES-en vagy GYED-en lévők, illetve a háztartásbeliek tekinthetők a legtájékozottabbak, több mint a felük ismeri ezt az intézkedést. Az anyagi helyzet növekedésével párhuzamosan növekszik a CSED-et értintő változtatások ismertsége, de egyik esetben sem éri el az 50%-t.  

Az intézkedés támogatottsága az iskolai végzettség növekedésével együtt emelkedik, ami azt jelenti, hogy a 8 általánossal rendelkezőknél 58%-os, míg a felsőfokú végzettségűeknél közel 80%-os a támogatottság. A jómódúak és a jövedelmükből kijövök több mint 70%-a, míg az anyagi gondokkal küzdők több mint fele ért egyet azzal, hogy a CSED összege megemelkedik. 

A CSED-del kapcsolatos intézkedéseket mind a kormánypárti, mind az ellenzéki szavazók több mint 70%-a támogatja. 

A Kutatócentrum 2021 júliusában végzett 1000 fős, reprezentatív felmérést a 18-64 év közötti, online népesség körében.

Ezek is érdekelhetnek:

Kapcsolat

Kapcsolatfelvétel

    Kérek részletes tájékoztatót az alábbi megvásárolható tanulmányokról:

    * Szükséges kitölteni. Az űrlap kitöltése, az adatok megadása önkéntes.