Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat

1. BEVEZETÉS

A KutatóCentrum Online Piackutató Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 118-120., a továbbiakban KutatóCentrum Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a KutatóCentrum Kft. szolgáltatásával kapcsolatos minden adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

A KutatóCentrum Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. A KutatóCentrum Kft. bár elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A KutatóCentrum Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A KutatóCentrum Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A KutatóCentrum Kft. tekintettel arra, hogy számára az üzleti ügyfelek bizalmas adatai éppoly fontosak, mint a természetes személyeké, ezért az adatvédelmi törvény előírásain felül vállalja, hogy nem csak természetes személy, de jogi személy ügyfelei tekintetében is alkalmazza rendelkezéseit.

    A KutatóCentrum Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. (Eker. tv.);
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A sorsolások nyerteseinek az első személyes megkeresést követően 14 nap áll rendelkezésre a visszajelzésre és személyes adatainak elküldésére, illetve 31 nap áll rendelkezésre a nyeremény átvételére. Ellenkező esetben a nyertes elveszti jogát a nyereményre, mely ezután a pótnyertest illeti meg.

2. DEFINÍCIÓK

2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. ALAPELVEK A KUTATÓCENTRUM KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A KutatóCentrum Kft. szolgáltatáson belül, az érintettel kapcsolatos bármilyen adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
Felhívjuk a KutatóCentrum Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1. A WWW.KUTATOCENTRUM.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a megtekintett oldal címe, valamint az internet használat során általánosan elfogadott, a látogatottság adatainak mérésére szolgáló egyéb adatok.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3 hónap.

A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a KutatóCentrum Kft. nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Külső szolgáltatók adatkezelése:
A portál html kódja a KutatóCentrum Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. E hivatkozás szolgáltatója az ő szerveréről történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.

A honlapon látogatottsági és webanalitikai szolgáltatásokat végez a www.google-analytics.com címen elérhető szolgáltató, melynek keretében sütit (cookie) és webjelzőket (web beacons) alkalmaz. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Ezen adatok kezeléséről a fenti címen elérhető adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.

4.2. REGISZTRÁCIÓ A KUTATÓCENTRUM KFT. PANELJÉBE

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a KutatóCentrum Kft. online kutatási paneljében és nyereményjátékban történő részt vétel, tudományos-, közvélemény- és piackutatások lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, vezetékes és mobil telefonszám, születési dátum, nem, háztartásra vonatkozó adatok, az első gyermek születési éve, internet, mobiltelefon, gépkocsi használati szokásokra vonatkozó adatok, legmagasabb iskolai végzettség, foglalkozás, havi nettó jövedelem, számlavezető bank, a háztartás műszaki felszereltsége, a családfenntartó és a bevásárlást végző személy, a háztartás nettó összjövedelme, a felhasználó érdeklődési köre, dohányzik-e, a kívánt sorsolások és ajándékok típusa.
Az adatkezelés időtartama: az érintett törlési kérelméig, a meg nem erősített regisztrációk tekintetében 7 nap.

Adatok forrása: online űrlap.

A részt vevő a paneltagságról való leiratkozási szándékát alábbi elérhetőségeink bármelyikén jelezheti:
– postai úton a 1036 Budapest, Tímár u. 8/A., I. emelet 1. címen,
– e-mail útján az info@kutatocentrum.hu címen,
– telefonon a +36-70-376-5065 számon.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65558/2013.

4.3. KUTATÓCENTRUM KFT. HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, cégnév, dátum, időpont, direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

Adatok forrása: online űrlap.

A hírlevelek, direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kérni:
– postai úton a 1036 Budapest, Tímár u. 8/A., I. emelet 1. címen,
– e-mail útján az info@kutatocentrum.hu címen,
– telefonon a +36-70-376-5065 számon.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65558/2013.

4.4. A KUTATÓCENTRUM KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL

Az adatkezelés célja: ügyfélszolgálat üzemeltetése, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a fogyasztói és szolgáltatói jogok érvényesítése, célzottabb kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cégnév, telefonszám, e-mail cím, dátum, időpont és az e-mailben megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: 5 év.

4.5. A KUTATÁSOK SORÁN MEGADOTT ADATOK KEZELÉSE

Tájékoztatjuk a kutatásainkban részt vevőket, hogy a kutatások során adott válaszokat a személyes adataiktól elkülönítve, anonim módon tároljuk, olyan technikai eljárásokkal, amely a későbbi beazonosíthatóságot is lehetetlenné teszi. A kutatási adatok így személyes adatnak nem minősülnek, azok felhasználása anonim módon korlátlanul lehetséges.
Kivételt képeznek ez alól azon kutatások, ahol az érintett kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján a személyes azonosítókat a KutatóCentrum Kft. a kutatási adatokkal együtt kezeli, a kutatás érdekében.
A kutatásban résztvevő felhasználó hozzájárul, hogy a KutatóCentrum Kft. az általa megadott különleges adatait a válaszok feldolgozása és kiértékelése céljából kezelje.

4.6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A KutatóCentrum Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A KutatóCentrum Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint az Invitel DataCenter „KOZMA”, 1108, Budapest, Kozma utca 2. cím alatti szervertermében találhatók meg.

A KutatóCentrum Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A KutatóCentrum Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A KutatóCentrum Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A KutatóCentrum Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: KutatóCentrum Online Piackutató Kft.
Rövid név: KutatóCentrum Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
Telefon: +36-70-376-5065 (munkanapokon 9-17 óra között)
Telefax: 06-1-373-0954
E-mail: info@kutatocentrum.hu
Ügyfélszolgálat: munkanapokon 9-17 óra között
Cégjegyzékszám: 01-09-967900
Adószám: 23487912-2-41
Képviselő: Barcza Enikő

Adatvédelmi felelős: Tóth Tamás
Adatvédelmi felelős beosztása: fejlesztési igazgató
Adatvédelmi felelős elérhetőségei: 06-1-373-0953, tamas.toth@d-code.hu

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-65558/2013.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a KutatóCentrum Kft. adatvédelmi felelőse útján.

Az érintett kérelmére a KutatóCentrum Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a KutatóCentrum Kft. költségtérítést állapít meg.

A KutatóCentrum Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A KutatóCentrum Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A KutatóCentrum Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A KutatóCentrum Kft. az érintett személyes adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A KutatóCentrum Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a KutatóCentrum Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Web: www.naih.hu
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kezdőlap

Kapcsolat

Kapcsolatfelvétel

Kérek részletes tájékoztatót az alábbi megvásárolható tanulmányokról:

* Szükséges kitölteni. Az űrlap kitöltése, az adatok megadása önkéntes.